độ bền băng giá


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8259-8 : 2009 TẤM XI MĂNG SỢI – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 8: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN BĂNG GIÁ Fiber-cement flats sheets – Test methods – Part 8: Determination of frost resistance Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng độ bền băng giá của tấm xi măng sợi. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi (nếu có). TCVN 8259-1 : 2009, Tấm xi măng sợi – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định kích thước, độ thẳng cạnh và độ vuông […]

TCVN 8259-8 : 2009 TẤM XI MĂNG SỢI – PHƯƠNG ...