chất lượng nước


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8184-6:2009 ISO 6107- 6:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 6 Water quality – Vocabulary – Part 6 A. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực cụ thể về mô tả đặc tính chất lượng nước. B. Thuật ngữ và định nghĩa 1. Sự phân hủy phi sinh học Sự phân hủy của một chất do các quá trình hóa học và lý học, ví dụ như sự thủy phân, quang phân, sự ôxy hóa và sự khử. 2. Sự amoni hóa Sự chuyển đổi các hợp chất chứa nitơ thành các ion amoni nhờ vi khuẩn 3. Sự phân hủy bùn kỵ khí Quá trình phân hủy bùn của vi khuẩn được kiểm soát trong các điều kiện yếm khí. CHÚ THÍCH: Sự phân hủy kỵ khí có thể được thực hiện ở nhiệt […]

TCVN 8184-6:2009 ISO 6107- 6:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8184 – 7:2009 ISO 6107 – 7:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 7 Water quality – Vocabulary – Part 7 A. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong các lĩnh vực nhất định về mô tả đặc tính chất lượng nước. B. Thuật ngữ và định nghĩa 1. Sự phân hủy bùn hiếu khí Quá trình sinh học, trong đó bùn hoạt hóa bậc một hoặc bùn lắng bị oxy hóa từng phần nhờ sự sục khí kéo dài, quá trình này về cơ bản được kết thúc bằng sự hô hấp nội sinh và sự hoạt động của các sinh vật ăn mồi 2. Tảo Nhóm lớn các sinh vật đơn hoặc đa bào, kể cả vi khuẩn được gọi là vi khuẩn tảo lam, thường chứa diệp lục hoặc các sắc tố khác. CHÚ THÍCH Tảo […]

TCVN 8184 – 7:2009 ISO 6107 – 7:2004 CHẤT LƯỢNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5502 : 2003 NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG TCVN 5502: 2003 thay thế TCVN 5502: 1991 TCVN 5502 : 2003 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC47/SC 1 Sản phẩm hoá học biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Domestic supply water – Quality requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định chất lượng đối với nước đã qua xử lý, sau hệ thống phân phối, dùng trong sinh hoạt. Sau đây gọi là nước cấp sinh hoạt. Tài liệu viện dẫn TCVN 5499 – 1995: Chất lượng nước – Phương pháp Uyncle (Winkler) – Xác định oxy hoà tan. TCVN 5991 – 1995 (ISO 5666-3: 1984) Chất lượng nước – Xác định thuỷ ngân […]

TCVN 5502 : 2003 NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7222:2002 YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẬP TRUNG General environmental requirements for central domestic (municipal) wastewater treatment plants      Lời nói đầu TCVN 7222: 2002 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẬP TRUNG General environmental requirements for central domestic (municipal) wastewater treatment plants      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (sau đây viết là trạm xử lý). Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các trạm xử lý nước thải […]

TCVN 7222:2002 YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6772:2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – NƯỚC THẢI SINH HOẠT – GIỚI HẠN Ô NHIỄM CHO PHÉP Water quality – Domestic wastewater standards      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng đối với nước thải của các loại cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư nêu trong bảng 2 (sau đây gọi là nước thải sinh hoạt) khi thải vào các vùng nước quy định. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho nước thải sinh hoạt tại các khu vực chưa có hệ thống thu gom, nước thải tập trung. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nước thải công nghiệp như quy định trong TCVN 5945 – 1995.     2. Giới hạn ô nhiễm cho phép 2.1. Các thông số và nồng độ thành phần ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra các vùng nước quy […]

TCVN 6772:2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – NƯỚC THẢI SINH HOẠT ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6985:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH BẢO VỆ THUỶ SINH Water quality – Standards for industrial effluents discharged into lakes using for protection of aquatic life      Lời nói đầu TCVN 6985: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lượng nước hồ tiếp nhận. Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do […]

TCVN 6985:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6986:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VÙNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH BẢO VỆ THUỶ SINH Water quality – Standards for industrial effluents discharged into coastal waters using for protection of aquatic life      Lời nói đầu TCVN 6986: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng n−ớc” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      1.Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng . Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh […]

TCVN 6986:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6982:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC SÔNG DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for water sports and recreation      Lời nói đầu TCVN 6982: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lưu lượng nước của sông tiếp nhận. Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải […]

TCVN 6982:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6983:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC Water quality – Standards for industrial effluents discharged into lakes using for waters sports and recreation      Lời nói đầu TCVN 6983: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lượng nước hồ tiếp nhận. Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc […]

TCVN 6983:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6966-1:2001 ISO 8689-1:2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – PHÂN LOẠI SINH HỌC SÔNG – PHẦN 1: HƯỚNG DẪN DIỄN GIẢI CÁC DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG SINH HỌC TỪ CÁC CUỘC KHẢO SÁT ĐỘNG VẬT ĐÁY KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN Water quality – Biological classification of rivers – Part 1: Guidance on the interpretation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn diễn giải các dữ liệu chất lượng sinh học liên quan đến các dòng nước chảy thu được từ các cuộc khảo sát sinh vật đáy không xương sống cỡ lớn (từ đây gọi là động vật đáy không xương sống macrô). Cần thừa nhận rằng để đánh giá đầy đủ về trạng thái sinh thái học thì phải đánh giá các yếu tố khác của chất lượng sinh học. Chú thích – Phụ lục […]

TCVN 6966-1:2001 ISO 8689-1:2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – PHÂN LOẠI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6984:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC SÔNG DÙNG CHO MỤC ĐÍCH BẢO VỆ THUỶ SINH Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for protection of aquatic life      Lời nói đầu TCVN 6984: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lưu lượng nước của sông tiếp nhận. Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hay nước thải […]

TCVN 6984:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5983:1995 ISO 6107-4:1993 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – PHẦN 4 Water quality. Terminology – Part 4 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ dùng trong lĩnh vực biểu thị đặc tính chất lượng nước. Danh mục tiếng Anh và tiếng Pháp tương ứng cho ở phụ lục A 2. Tiêu chuẩn trích dẫn Các tiêu chuẩn sau được áp dụng cùng với tiêu chuẩn này: TCVN 5980 : 1995 (ISO 6107 – 1: 1986), Chất lượng nước. Thuật ngữ – phần 1 TCVN 5982 : 1995 (ISO 6107 – 3: 1985), Chất lượng nước. Thuật ngữ – phần 3 1. Sự ôxi hoá sinh học: Quá trình trong đó các vi sinh vật ôxi hoá trong nước (chủ yếu là chất hữu cơ). (Xem TCVN 5982 (ISO 6107 – 3, sự vô cơ hoá) 2. Độ phân huỷ sinh học: […]

TCVN 5983:1995 ISO 6107-4:1993 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – ...