cần trục


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10200-1:2013 ISO 12478-1:1997 CẦN TRỤC – TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Cranes – Maintenance manual – Part 1: General Lời nói đầu TCVN 10200-1:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 12478-1:1997. TCVN 10200-1:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CẦN TRỤC – TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Cranes – Maintenance manual – Part 1: General Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc về yêu cầu chung, cần thiết cho việc chuẩn bị và thể hiện các tài liệu hướng dẫn bảo trì cho cần trục. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc […]

TCVN 10200-1:2013 ISO 12478-1:1997 CẦN TRỤC – TÀI LIỆU HƯỚNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10198:2013 ISO 11994:1997 CẦN TRỤC – TÍNH SẴN SÀNG TRONG SỬ DỤNG – TỪ VỰNG Cranes – Availability – Vocabulary Lời nói đầu TCVN 10198:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 11994:1997 TCVN 10198:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CẦN TRỤC – TÍNH SẴN SÀNG TRONG SỬ DỤNG – TỪ VỰNG Cranes – Availability – Vocabulary Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa chung liên quan đến tính sẵn sàng trong sử dụng của tất cả các loại cần trục được định nghĩa trong TCVN 8242-1 (ISO 4306-1) với mục đích để dễ dàng hơn trong việc lập các hợp đồng và hiểu biết lẫn nhau. Các thuật ngữ và […]

TCVN 10198:2013 ISO 11994:1997 CẦN TRỤC – TÍNH SẴN SÀNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10197:2013 ISO 13202:2003 CẦN TRỤC – ĐO CÁC THÔNG SỐ VẬN TỐC VÀ THỜI GIAN Cranes – Measurement of velocity and time parameters Lời nói đầu TCVN 10197:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 13202:2003. TCVN 10197:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CẦN TRỤC – ĐO CÁC THÔNG SỐ VẬN TỐC VÀ THỜI GIAN Cranes – Measurement of velocity and time parameters Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc để đo các thông số vận tốc và thời gian của cần trục được định nghĩa trong ISO 7363. Tiêu chuẩn này bổ sung cho ISO 4310 và bao hàm tất cả các loại cần trục quy định trong tiêu chuẩn đó. Tài liệu […]

TCVN 10197:2013 ISO 13202:2003 CẦN TRỤC – ĐO CÁC THÔNG ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7761-3:2013 ISO 10245-3:2008 CẦN TRỤC – THIẾT BỊ GIỚI HẠN VÀ THIẾT BỊ CHỈ BÁO – PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP Cranes – Limiting and indicating devices – Part 3: Tower cranes Lời nói đầu TCVN 7761-3:2013 thay thế TCVN 7761-3:2007 (ISO 10245-3:1994). TCVN 7761-3:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 10245-3:2008. TCVN 7761-3:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7761 (ISO 10245), Thiết bị giới hạn và thiết bị chỉ báo gồm các phần sau: – TCVN 7761-1:2013 (ISO 10245-1:2008), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 7761-2:2007 (ISO 10245-2:1994), Phần 2: Cần trục di động. – TCVN 7761-3:2013 (ISO 10245-3:2008), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 7761-4:2007 (ISO 10245-4:2004). Phần 4: Cần […]

TCVN 7761-3:2013 ISO 10245-3:2008 CẦN TRỤC – THIẾT BỊ GIỚI ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7761-1:2013 ISO 10245-1:2008 CẦN TRỤC – THIẾT BỊ GIỚI HẠN VÀ THIẾT BỊ CHỈ BÁO – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Cranes – Limiting and indicating devices – Part 1: General Lời nói đầu TCVN 7761-1:2013 thay thế TCVN 7761-1:2007 (ISO 10245-1:1994). TCVN 7761-1:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 10245-1:2008. TCVN 7761-1:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7761 (ISO 10245), Thiết bị giới hạn và thiết bị chỉ báo gồm các phần sau: – TCVN 7761-1:2013 (ISO 10245-1:2008), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 7761-2:2007 (ISO 10245-2:1994), Phần 2: Cần trục di động. – TCVN 7761-3:2013 (ISO 10245-3:2008), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 7761-4:2007 (ISO 10245-4:2004), Phần 4: Cần trục […]

TCVN 7761-1:2013 ISO 10245-1:2008 CẦN TRỤC – THIẾT BỊ GIỚI ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5208-2:2013 ISO 10972-2:2009 CẦN TRỤC – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CẤU CÔNG TÁC – PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH Cranes – Requirements for mechanisms – Part 2: Mobile cranes Lời nói đầu TCVN 5208-2:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 10972-2:2009. TCVN 5208-2:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5208 (ISO 10972), Cần trục – Yêu cầu đối với cơ cấu công tác gồm các phần sau: – TCVN 5208-1:2008 (ISO 10972-1:1994), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 5208-2:2013 (ISO 10972-2:2009), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 5208-3:2008 (ISO 10972-3:1999), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 5208-4:2008 (ISO 10972-4:1998), Phần 4: Cần trục kiểu cần. – TCVN 5208-5:2008 (ISO […]

TCVN 5208-2:2013 ISO 10972-2:2009 CẦN TRỤC – YÊU CẦU ĐỐI ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8854-5 : 2011 ISO 7752-5 : 1985 CẦN TRỤC – SƠ ĐỒ VÀ ĐẶC TÍNH ĐIỀU KHIỂN – PHẦN 5: CẦN TRỤC VÀ CỔNG TRỤC Cranes – Control layout and characteristics – Part 5: Overhead travelling cranes and portal bridge cranes Lời nói đầu TCVN 8854-5 : 2011 hoàn toàn tương đương với ISO 7752-5:1985 với những thay đổi biên tập cho phép. TCVN 8854-5 : 2011 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8854 (ISO 7752), Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển gồm các phần sau: – TCVN 8854-1:2011 (ISO 7752-1:2010), Phần 1: Nguyên tắc chung. – TCVN 8854-2:2011 (ISO 7752-2:1985), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8854-3:2011 (ISO 7752-3:2010), Phần […]

TCVN 8854-5 : 2011 ISO 7752-5 : 1985 CẦN TRỤC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8854-1 : 2011 ISO 7752-1 : 2010 CẦN TRỤC – SƠ ĐỒ VÀ ĐẶC TÍNH ĐIỀU KHIỂN – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG Cranes – Control layout and characteristics – Part 2: General principles Lời nói đầu TCVN 8854-1:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 7752-1:2010. TCVN 8854-1:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8854 (ISO 7752). Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển gồm các phần sau: – TCVN 8854-1:2011 (ISO 7752-1:2010), Phần 1: Nguyên tắc chung. – TCVN 8854-2:2011 (ISO 7752-2:1985), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8854-3:2011 (ISO 7752-3:2010), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 8854-4:2011 (ISO 7752-4:1989), Phần 4: Cần trục tay cần. – TCVN 8854-5:2011 (ISO […]

TCVN 8854-1 : 2011 ISO 7752-1 : 2010 CẦN TRỤC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8590-5:2010 ISO 4301-5:1991 CẦN TRỤC – PHÂN LOẠI THEO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC – PHẦN 5: CẦU TRỤC VÀ CỔNG TRỤC Cranes – Classification – Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes Lời nói đầu TCVN 8590-5:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 4301-5:1991. TCVN 8590-5:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8590 (ISO 4301), Cần trục – Phân loại theo chế độ làm việc gồm các phần sau: – TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301-1:1986), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 8590-2:2010 (ISO 4301-2:2009), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8590-3:2010 (ISO 4301-3:1993), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 8590-4:2010 (ISO 4301-4:1989), Phần 4: Cần trục tay cần. – TCVN 8590-5:2010 (ISO 4301-5:1991), […]

TCVN 8590-5:2010 ISO 4301-5:1991 CẦN TRỤC – PHÂN LOẠI ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8590-1:2010 ISO 4301-1:1986 CẦN TRỤC – PHÂN LOẠI THEO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Cranes – Classification – Part 1: General Lời nói đầu TCVN 8590-1:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 4301-1:1986. TCVN 8590-1:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8590 (ISO 4301), Cần trục – Phân loại theo chế độ làm việc gồm các phần sau: – TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301-1:1986), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 8590-2:2010 (ISO 4301-2:2009), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8590-3:2010 (ISO 4301-3:1993), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 8590-4:2010 (ISO 4301-4:1989), Phần 4: Cần trục tay cần. – TCVN 8590-5:2010 (ISO 4301-5:1991), Phần 5: Cầu trục và cổng trục. […]

TCVN 8590-1:2010 ISO 4301-1:1986 CẦN TRỤC – PHÂN LOẠI THEO ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8242-5 : 2009 ISO 4306-5 : 2005 CẦN TRỤC – TỪ VỰNG – PHẦN 5: CẦU TRỤC VÀ CỔNG TRỤC Cranes – Vocabulary – Part 5: Bridge and gantry cranes Lời nói đầu TCVN 8242-5 : 2009 hoàn toàn tương đương ISO 4306-5 : 2005. TCVN 8242-5 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8242 (ISO 4306), Cần trục – Từ vựng gồm các phần sau: – TCVN 8242-1 : 2009 (ISO 4306-1 : 2007), Phần 1: Quy định chung. – TCVN 8242-2 : 2009 (ISO 4306-2 : 1994), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8242-3 : 2009 (ISO 4306-3 : 2003), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 8242-5 : 2009 (ISO 4306-5 […]

TCVN 8242-5 : 2009 ISO 4306-5 : 2005 CẦN TRỤC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8242-3:2009 ISO 4306-3:2003 CẦN TRỤC – TỪ VỰNG – PHẦN 3 – CẦN TRỤC THÁP Cranes- Vocabulary – Part 3: Tower cranes Lời nói đầu TCVN 8242-3:2009 do hoàn toàn tương đương với ISO 4306-3:2003 TCVN 8242-3:2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8242 (ISO 4306), Cần trục – Từ vựng gồm các phần sau: – TCVN 8242-1:2009 (ISO 4306-1:2007), Phần 1: Quy định chung. – TCVN 8242-2:2009 (ISO 4306-2:1994), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8242-3:2009 (ISO 4306-3:2003), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 8242-5:2009 (ISO 4306-5:2005), Phần 5: Cầu trục và cổng trục. CẦN TRỤC – TỪ VỰNG – PHẦN 3 – CẦN TRỤC THÁP Cranes- Vocabulary – Part 3: Tower cranes […]

TCVN 8242-3:2009 ISO 4306-3:2003 CẦN TRỤC – TỪ VỰNG – ...