cần trục và cổng trục


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8590-5:2010 ISO 4301-5:1991 CẦN TRỤC – PHÂN LOẠI THEO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC – PHẦN 5: CẦU TRỤC VÀ CỔNG TRỤC Cranes – Classification – Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes Lời nói đầu TCVN 8590-5:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 4301-5:1991. TCVN 8590-5:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8590 (ISO 4301), Cần trục – Phân loại theo chế độ làm việc gồm các phần sau: – TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301-1:1986), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 8590-2:2010 (ISO 4301-2:2009), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8590-3:2010 (ISO 4301-3:1993), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 8590-4:2010 (ISO 4301-4:1989), Phần 4: Cần trục tay cần. – TCVN 8590-5:2010 (ISO 4301-5:1991), […]

TCVN 8590-5:2010 ISO 4301-5:1991 CẦN TRỤC – PHÂN LOẠI ...


TCVN 5208-5:2008 ISO 10972-5:2006 CẦN TRỤC – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CẤU CÔNG TÁC – PHẦN 5: CẦU TRỤC VÀ CỔNG TRỤC Cranes – Requirements for mechanisms – Part 5: Bridge and gantry cranes   Lời nói đầu TCVN 5208-5:2008 và TCVN 5208-1:2008, TCVN 5208-3:2008, TCVN 5208-4:2008 thay thế TCVN 5208:1990. TCVN 5208-5:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10972-5:2006. TCVN 5208-5:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5208 (ISO 10972), Cần trục – Yêu cầu đối với cơ cấu công tác, gồm các phần sau: – TCVN 5208-1:2008 (ISO 10972-1:1998), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 5208-3:2008 (ISO 10972-3:2003), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 5208-4:2008 (ISO 10972-4:2007), Phần 4: Cần trục kiểu cần. – TCVN […]

TCVN 5208-5:2008 CẦN TRỤC – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ ...