bản vẽ kỹ thuật


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7286:2003 BẢN VẼ KỸ THUẬT – TỶ LỆ Technical drawings – Scales Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định tỷ lệ và ký hiệu tỷ lệ dùng trên các bản vẽ kỹ thuật trong mọi lĩnh vực kỹ thuật Định nghĩa 2.1. Tỷ lệ (Scales): Tỷ số giữa kích thước dài của một phần tử vật thể biểu diễn trong bản vẽ gốc và kích thước dài thực của chính phần tử đó. Chú thích – Tỷ lệ của một bản in có thể khác với tỉ lệ của bản vẽ gốc. 2.2. Tỷ lệ nguyên hình (Full scale): Tỷ lệ với tỷ số 1:1 2.3. Tỷ lệ phóng to (Enlargement scale): Tỷ lệ với tỷ số lớn hơn 1:1. Tỷ lệ được gọi là lớn hơn do tỷ số của nó tăng lên. 2.4. Tỷ lệ thu nhỏ (Reduction scale): Tỷ lệ […]

TCVN 7286:2003 BẢN VẼ KỸ THUẬT – TỶ LỆ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-40: 2003 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 40: QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT Technical drawings – General principles of presentation – Part 40: Basic convertions for cuts and sections Phạm vi ứng dụng Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung để biểu diễn mặt cắt và hình cắt áp dụng cho tất cả các loại bản vẽ kỹ thuật (cơ khí, điện, kiến trúc, xây dựng, v.v…), theo phương pháp hình chiếu thẳng góc đã quy định trong ISO 5456-2. Đối với các phần diện tích trên mặt cắt và hình cắt, biểu diễn theo ISO 128-50. Tiêu chuẩn này cũng quy định các yêu cầu về sao chép (in ấn) bao gồm cả việc microcopy phù hợp với ISO 6428. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 8-24: 2002 (ISO 128-24: […]

TCVN 8-40: 2003 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-30: 2003 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 30: QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ HÌNH CHIẾU Technical drawings – General principles of presentation – Part 30: Basic conventions for views Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung để biểu diễn các hình chiếu áp dụng cho tất cả các loại bản vẽ kỹ thuật (cơ khí, điện, kiến trúc, xây dựng, …) theo phương pháp chiếu thẳng góc đã được quy định trong ISO 5456-2. Tiêu chuẩn này cũng quy định các yêu cầu về sao chép bao gồm cả việc thu siêu nhỏ phù hợp với ISO 6428. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 8-24:2002 (ISO 128-24:1999) Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 24: Các nét vẽ trên bản vẽ cơ khí. TCVN 7284-0:2003 (ISO […]

TCVN 8-30: 2003 BẢN VẼ KỸ THUẬT – ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5895 : 1995 BẢN VẼ KĨ THUẬT. BẢN VẼ XÂY DỰNG. BIỂU DIỄN CÁC KÍCH THƯỚC MÔ ĐUN, CÁC ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔ ĐUN Technical drawings. Working drawings. Performance of modular sizes, modular lines and grids Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này trình bày các qui tắc biểu diễn các kích thước mô đun, các đường và lưới mô đun trên các bản vẽ xây dựng. Mô đun gốc M là 100mm (xem ISO 1006). Nói chung, trên các bản vẽ thiết kế nên dùng các kích thước mô đun. Các kích thước kết cấu và thi công nên dùng trên các bản vẽ sản phẩm. Các kích thước mô đun, các đường và lưới mô đun làm cho công việc thiết kế và lập bản vẽ dễ dàng hơn. Các lưới mô đun bội có thể được bổ sung tới […]

TCVN 5895 : 1995 BẢN VẼ KĨ THUẬT. BẢN ...