súng phun chất lỏng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-7 : 2011 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-7: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI SÚNG PHUN CHẤT LỎNG KHÔNG CHÁY Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-11: Particular requirements for spray guns for non-flammable liquids Lời nói đầu TCVN 7996-2-7:2011 tương đương có sửa đổi với IEC 60745-2-7:1989; TCVN 7996-2-7:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bố cục TCVN 7996-2-7 : 2011 có một số sửa đổi so với IEC 60745-2-7 : 1989 như sau: Bổ sung thêm một số điều. – Điều 2 Tài liệu viện dẫn – Điều 16 Bảo vệ quá tải máy biến áp và các […]

TCVN 7996-2-7 : 2011 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...