sứ vệ sinh


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7743 : 2007 SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH – THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Ceramic sanitary wares – Terminology, definition and classification Lời nói đầu TCVN 7743 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH – THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Ceramic sanitary wares – Terminology, definition and classification Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ, định nghĩa và phân loại sản phẩm sứ vệ sinh. Thuật ngữ và định nghĩa 2.1. Sản phẩm sứ vệ sinh (ceramic sanitary wares) Sản phẩm bằng sứ dùng trong mục đích […]

TCVN 7743 : 2007 SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH – ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5436 : 2006 SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH – PHƯƠNG PHÁP THỬ Sanitary ceramic wares – Test methods Lời nói đầu TCVN 5436 : 2006 thay thế TCVN 5436 : 1998. TCVN 5436 : 2006 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số […]

TCVN 5436 : 2006 SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6073:2005 SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH – YÊU CẦU KỸ THUẬT Sanitary ceramic wares – Specifications Lời nói đầu TCVN 6073 : 2005 thay thế TCVN 6073 : 1995. TCVN 6073 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH – YÊU CẦU KỸ THUẬT Sanitary ceramic wares – Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho các sản phẩm sứ vệ sinh (không bao gồm phần phụ kiện). 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các […]

TCVN 6073:2005 SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH – YÊU CẦU ...