sprinkler phun sương


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6305-1: 2007 ISO 6182-1 : 2004 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 1 : YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI SPRINKLER Fire protection – Automatic sprinkler systems – Part 1: Requirements and test methods for sprinklers Lời nói đầu TCVN 6305-1: 2007 thay thế TCVN 6305-1 : 1997 (ISO 6182-1 : 1993). TCVN 6305-1: 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6182-1 : 2004. TCVN 6305-1: 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 6305 (ISSO 6182) Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động bao gồm 5 phần sau: – TCVN 6305-1: 2007 (ISO 6182-1 : 2004) – Phần 1 : Yêu cầu và phương pháp […]

TCVN 6305-1: 2007 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG ...