sơn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5670:2007 ISO 1514:2004 SƠN VÀ VECNI – TẤM CHUẨN ĐỂ THỬ Paints and varnishes – Standard panels for testing   Lời nói đầu TCVN 5670 : 2007 thay thế cho TCVN 5670 : 1992. TCVN 5670 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1514 : 2004. TCVN 5670 : 2007 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC9 Sơn và vecni – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Đối với nhiều phương pháp thử sử dụng rộng rãi cho sơn và vecni, loại tấm thử và cách thức chuẩn bị cụ thể có thể ảnh hưởng đến các kết quả thử ở một mức độ đáng kể. Do đó tấm thử và qui trình chuẩn bị tấm thử trước khi sơn phải được tiêu […]

TCVN 5670:2007 – Sơn và vecni – Tấm chuẩn để ...