sơn bảo vệ dầm cầu thép


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8790 : 2011 SƠN BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP – QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Protective paint systems for steel and bridge structures – Procedures construction and acceptance Lời nói đầu TCVN 8790:2011 được chuyển đổi từ 22TCN 253-98 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8790:2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SƠN BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP – QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM […]

TCVN 8790 : 2011 SƠN BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP ...