SƠN ALKYD


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5730 : 2008 SƠN ALKYD – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Alkyd paint – General specifications Lời nói đầu TCVN 5730 : 2008 thay thế cho TCVN 5730 : 1993. TCVN 5730 : 2008 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC35/SC9 Sơn và vecni – Phương pháp thử biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   SƠN ALKYD – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Alkyd paint – General specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn phủ gốc alkyd biến tính dầu thảo mộc khô tự nhiên. Sơn alkyd là hỗn hợp gồm bột màu phân tán trong nhựa alkyd biến tính dầu thảo mộc, dung môi hữu cơ và các phụ gia. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây […]

TCVN 5730 : 2008 SƠN ALKYD – YÊU CẦU KỸ ...