rung động và chấn động


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6964-2:2008 ISO 2631-2:2003 RUNG ĐỘNG CƠ HỌC VÀ CHẤN ĐỘNG – ĐÁNH GIÁ SỰ TIẾP XÚC CỦA CON NGƯỜI VỚI RUNG ĐỘNG TOÀN THÂN – PHẦN 2: RUNG ĐỘNG TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (TỪ 1 HZ ĐẾN 80 HZ) Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz) Lời nói đầu TCVN 6964-2:2008 thay thế TCVN 6964-2:2002 TCVN 6964-2:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 2631-2:2003. TCVN 6964-2:2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 43/ SC1 “Rung động cơ học và chấn động” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 6964 (ISO 2631) “Rung động cơ học và chấn động – Đánh giá sự tiếp xúc của con người với rung động toàn thân” […]

TCVN 6964-2:2008 RUNG ĐỘNG CƠ HỌC VÀ CHẤN ĐỘNG – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7335:2004 ISO 9996:1996 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC – SỰ GÂY RỐI LOẠN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI – PHÂN LOẠI Mechanical vibration and shock – Disturbance to human activity and performance – Classification LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7335: 2004 hoàn toàn t­ương đ­ương với ISO 9996: 1996. TCVN 7335: 2004 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 43 SC 1 “Rung động và va chạm” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7335:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC – SỰ GÂY RỐI LOẠN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI – PHÂN LOẠI Mechanical vibration and shock – Disturbance to human activity and performance – Classircation Phạm vi áp dụng Tiêu […]

TCVN 7335:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7378:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG – RUNG ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH – MỨC RUNG GIỚI HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Vibration and shock – Vibration of buildings – Limits of vibration levels and method for evaluation Lời nói đầu TCVN 7378:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC43 SC1 “Rung động và va chạm” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Phạm vi áp dụng. 1.1. Tiêu chuẩn này quy định mức rung giới hạn (tính theo vận tốc) do các hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng và giao thông, v.v… tác động lên các công trình dân dụng, di tích văn hóa, lịch sử, (sau đây gọi tắt là công trình). 1.2. Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên tắc cơ bản để tiến hành đo […]

TCVN 7378:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG – RUNG ...