QUYẾT ĐỊNH Số: 20/2006/QĐ-BXD BAN HÀNH TCXDVN 373 : 2006 “ CHỈ DẪN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ”


Tiêu chuẩn có ích? Vui lòng chia sẻ cho cộng đồng:

QUYẾT ĐỊNH

Số: 20/2006/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2006 

VỀ VIỆC BAN HÀNH TCXDVN 373 : 2006 “ CHỈ DẪN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam:

 TCXDVN 373 : 2006 “ Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
Như điều 3

VP Chính Phủ
Công báo
Bộ Tư pháp
Vụ Pháp chế
Lưu VP, Vụ KHCN
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Liên

Tiêu chuẩn có ích? Vui lòng chia sẻ cho cộng đồng: