Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 31/12/2013 – Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013


 

QUYẾT ĐỊNH Số: 1356/QĐ-BXD

Ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xâ­y dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013 (tính đến hết ngày 31/12/2013).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (để bc);

– Các Thứ trưởng BXD;

– Văn phòng Chính phủ;

– Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;

– Công báo;

– Lưu VT, PC.

                                  

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Cao Lại Quang

Download toàn bộ danh mục tiêu chuẩn xây dựng theo quyết định số 1356 tại đây:

Danh Mục VBQPPL Hết Hiệu Lực năm 2013 Theo QĐ số 1356
Danh Mục VBQPPL Hết Hiệu Lực năm 2013 Theo QĐ số 1356
Danh-muc-VBQPPL-het-hieu-luc-2013-theo-QD1356.pdf
140.5 KiB
234 Downloads
Chi tiết