QUYẾT ĐỊNH Số: 121/QĐ- BXD bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước


QUYẾT ĐỊNH Số: 121/QĐ- BXD ban hành ngày 30 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ
hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ
ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

               
   
KT . BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Nơi nhận:

–  Như Điều 3;

–  Bộ trưởng (để bc);

–  Các Thứ trưởng BXD;

–  Văn phòng Chính phủ;

–  Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

–  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

–  Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

–  Toà án nhân dân tối cao;

–  Kiểm toán Nhà nước;

–  HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

–  Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;

–  Công báo;

–  Lưu VT, PC.

 
   
(đã ký)
 
   
Cao Lại Quang
 

Download toàn bộ quyết định 121/QĐ- BXD tại đây:

Danh mục theo Quyết định: 121/QĐ- BXD
Danh mục theo Quyết định: 121/QĐ- BXD
BXD_121-QD-BXD_30-01-2015_Danh-muc.pdf
550.9 KiB
315 Downloads
Chi tiết