quy trình sản xuất trang thiết bị y tế


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8023:2009 ISO 14971:2007 TRANG THIẾT BỊ Y TẾ – ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Medical devices – Application of risk management to medical devices Lời nói đầu TCVN 8023 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 14971 : 2007. TCVN 8023 : 2008 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Những yêu cầu trong tiêu chuẩn này cung cấp cho các nhà sản xuất một khuôn mẫu, trong đó, sự hiểu biết, kinh nghiệm và sự đánh giá được áp dụng một cách hệ thống để quản lý những rủi ro đi kèm với việc sử dụng các trang thiết bị y tế. Tiêu chuẩn này được xây dựng đặc […]

TCVN 8023:2009 TRANG THIẾT BỊ Y TẾ – ÁP DỤNG ...