quy tắc trình bày thiết kế


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3988:1985 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – QUY TẮC TRÌNH BÀY NHỮNG SỬA ĐỔI KHI VẬN DỤNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ Tiêu chuẩn này quy định quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế bao gồm, những thiết kế điển hình, thiết kế sử dụng lại do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xây dựng nhà, công trình thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân.  Những sửa đổi trong quá trình vận dụng thiết kế phải tiến hành như sau: Những kích thước, chữ số và số vv … cần phải được gạch bỏ bằng nét liền mảnh và ghi những số liệu mới lên trên. Không được phép sửa chữa bằng cách tẩy xoá. Đối với những hình vẽ phức tạp không thể sửa bằng cách gạch bỏ […]

TCVN 3988:1985 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...