quy tắc sửa hồ sơ thi công


  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3987:1985 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – QUY TẮC SỬA ĐỔI HỒ SƠ THI CÔNG TCVN 3987:1985 quy định quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công sau khi giao cho bên giao thầu để xây dựng nhà, công trình thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Quy định chung 1.1. Khi sửa đổi các tài liệu của hồ sơ thi công (sau đây gọi chung là tài liệu), chỉ được hiệu chỉnh, loại bỏ hoặc bổ sung những số liệu cần thiết, không được phép thay đổi ký hiệu của tài liệu. Chỉ được phép thay đổi kí hiệu của tài liệu khi kí hiệu bị sai hoặc trùng nhau. 1.2. Khi sửa đổi một tài liệu, phải đồng thời sửa tất cả các tài liệu khác có liên quan. 1.3. Chỉ được phép sửa đổi các tài […]

TCVN 3987:1985 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...