quy hoạch nông thôn


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 14: 2009/BXD QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN Vietnam Building Code- Rural Residental Planning Lời nói đầu   QCVN 14: 2009/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Quy hoạch xây dựng nông thôn do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường – Bộ Xây dựng trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009. QCVN 14: 2009/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Quy hoạch xây dựng nông thôn được ban hành nhằm phục vụ cho đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới cấp xã theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 3896/VPCP-KTN ngày 10/6/2009.     QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN Vietnam Building Code- Rural Residental […]

QCVN 14:2009/BXD QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN