quy hoạch mặt bằng


TCXDVN 281:2004 NHÀ VĂN HOÁ -THỂ THAO – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ BUILDING FOR SPORTS-CULTURE- BASIC PRINCIPLES FOR DESIGN Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hoá- thể thao. Chú thích: Nhà văn hoá- thể thao được dùng vào mục đích tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao ở cấp quận, huyện. Đối với nhà văn hoá- thể  thao có yêu cầu đặc biệt, khi các cơ quan có thẩm quyền cho phép thì được thiết kế theo yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế riêng. Tiêu chuẩn viện dẫn Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam. TCVN    2748 – 1991. Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung. TCXDVN 276: 2002.  Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản thiết kế. TCVN 4250-1986.  Công trình thể thao- Sân thể thao […]

TCXDVN 281:2004 NHÀ VĂN HÓA -THỂ THAO – NGUYÊN TẮC ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4616 : 1987 QUY HOẠCH MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỤM CÔNG NGHIỆP. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Planning of general plan for industrial zones.Design standard Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định nội dung và phương pháp lập quy hoạch măt băng tổng thể cụm công nghiệp thiết kế mới và thiết kế cải tạo trong phạm vi cả nước. 1.2. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này cần phải tuân theo những quy định của tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan. 1.3. Cụm công nghiệp là một nhóm xí nghiệp công nghiệp được bố trí trong một mặt bằng thống nhất, có quan hệ hợp tác trong xây dựng, có các công trình sử dụng chung như: công trình được phục vụ công cộng, công trình được phụ trợ sản xuất, công trình giao thông vận tải ,cấp nước, […]

TCVN 4616 : 1987 QUY HOẠCH MẶT BẰNG TỔNG ...