quy hoạch đô thị


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4449:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Urban planning – Design standards 1. Nguyên tắc chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế quy hoạch xây dựng các đô thị mới, cải tạo các đô thị hiện có của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chú thích: 1. Đô thị bao gồm thành phố, thị xã, thị trấn: là các trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành của các hoạt động kinh tế, hành chính, khoa học, kỹ thuật, du lịch, nghỉ ngơi, văn hóa, dịch vụ công cộng của cả nước, của một vùng, của một tỉnh, một huyện hay một khu vực trong tỉnh, trong huyện. 2. Các điểm dân cư phải có 4 đặc trưng dưới đây mới được gọi là đô thị: Có số dân từ 20.000 người trở lên; Có dưới […]

TCVN 4449:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ – TIÊU ...