quy định thuật ngữ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5438:2004 XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cements – Teminology and definitions          Lời nói đầu TCVN 5438 : 2004 thay thế TCVN 5438 : 1991 TCVN 5438 : 2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cements – Teminology and definitions Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến loại, thành phần và tính chất kỹ thuật của xi măng. Thuật ngữ, định nghĩa Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau: 2.1. Các thuật ngữ liên quan […]

TCVN 5438:2004 XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA