quản lý tưới nước


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8415:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUẢN LÝ TƯỚI NƯỚC VÙNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG TRIỀU Hydraulic structure – Irrigation management for non- tided area Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định việc quản lý hệ thống công trình thủy lợi, lập quy trình vận hành hệ thống và kế hoạch cấp nước đối với các công trình đầu mối là hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, cống lấy nước vùng không bị ảnh hưởng triều (trừ công trình đê điều và công trình phòng chống lụt bão). Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau. 2.1. Hệ thống công trình thủy lợi (hydraulic structure system) Tập hợp các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với nhau trong quản lý vận hành và bảo vệ trong một khu vực nhất định. 2.2. […]

TCVN 8415:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUẢN LÝ TƯỚI ...