quản lý môi trường


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 19011:2003 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ/ HOẶC HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về các nguyên tắc đánh giá, quản lý các chương trình đánh giá, thực hiện các cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường cũng như hướng dẫn về năng lực của chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ chức có nhu cầu tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài đối với hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường hoặc để quản lý chương trình đánh giá. Về nguyên tắc, có […]

TCVN ISO 19011:2003 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6784:2000 ISO/IEC GUIDE 66 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (HTQLMT) General requirements for bodies operating assessment and certification of environmental management systems (EMS)      Lời nói đầu TCVN 6784:2000 hoàn toàn tương đương với Hướng dẫn ISO/IEC 66 TCVN 6784:2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      Lời giới thiệu Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) của một tổ chức là công cụ để bảo đảm rằng, tổ chức được chứng nhận đó đã áp dụng một hệ thống quản lý các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức. Tiêu […]

TCVN 6784:2000 ISO/IEC GUIDE 66 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14001:2005 ISO 14001:2004 Xuất bản lần 2 Second edition HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Environmental management systems – Requirements with guidance for use      Lời nói đầu TCVN ISO 14001 : 2005 thay thế TCVN ISO 14001 : 1998. TCVN ISO 14001 : 2005 hoàn toàn tương đương với ISO 14001 : 2004. TCVN ISO 14001 : 2005 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 207 “Quản lý môi trường” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.      Lời giới thiệu Các tổ chức thuộc mọi loại hình ngày càng quan tâm đến việc đạt được và chứng minh kết quả hoạt động môi trường hợp lý thông qua kiểm soát các tác động đến môi trường của các sản phẩm, dịch […]

TIÊU CHUẨN: TCVN ISO 14001:2005 ISO 14001:2004 HỆ THỐNG QUẢN ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14040:2000 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH SỐNG CỦA SẢN PHẨM – NGUYÊN TẮC VÀ KHUÔN KHỔ Environmental Management – Lìe Cycle Assessment – Principles and framework 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định khuôn khổ, các nguyên tắc và yêu cầu chung cho việc thực hiện và báo cáo các nghiên cứu về đánh giá chu trình sống. Tiêu chuẩn này không mô tả chi tiết kỹ thuật đánh giá chu trình sống. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN ISO 14041: 2000 (ISO 14041: 1998) ***: Quản lý môi trường – Đánh giá chu trình sống của sản phẩm – Xác định mục tiêu, phạm vi và phân tích kiểm kê. 3. Định nghĩa Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các định nghĩa sau đây: 3.1. Sự phân định (allocation) Việc phân chia các dòng đầu vào và đầu ra […]

TCVN ISO 14040:2000 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14050:2000 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – TỪ VỰNG Environmental management – Vocabulary 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này bao gồm các thuật ngữ của các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý môi trường đã được đưa ra trong bộ TCVN ISO 14000. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn ISO 10241: 1992: Tiêu chuẩn thuật ngữ quốc tế – Soạn thảo và trình bày. 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong một số trường hợp của tiêu chuẩn này, khi đưa ra các cách sử dụng riêng của một khái niệm nào đó thì được trình bày trong ngoặc trước định nghĩa. 3.1. Kết luận đánh giá Audit conclusion Conclusion d’audit Ý kiến hoặc kết luận mang tính chuyên môn của chuyên gia đánh giá về đối tượng đánh giá dựa trên các phát hiện khi đánh giá. 3.2. Chuẩn cứ đánh giá Audit […]

TCVN ISO 14050:2000 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – TỪ VỰNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14011:1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ – ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Guidelines for environmental auditing – Audit procedures – Auditing of environmental management systems Phạm vi Tiêu chuẩn này quy định thủ tục đánh giá để lập kế hoạch và thực hiện việc đánh giá một hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) nhằm xác định sự phù hợp với chuẩn cứ đánh giá HTQLMT. Tiêu chuẩn trích dẫn ISO 14001: 1996, Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng TCVN ISO 14010: 1997, Hướng dẫn đánh giá môi trường – Các nguyên tắc chung TCVN ISO 14012: 1997, Hướng dẫn đánh giá môi trường – Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường. Định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa […]

TCVN ISO 14011: 1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14004:1997 ISO 14004:1996 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC, HỆ THỐNG VÀ KỸ THUẬT HỖ TRỢ Environmental management system – General guidelines on principles, systems and supporting techniques Lời nói đầu TCVN ISO 14004:1997 hoàn toàn tương đương với ISO 14004:1996 TCVN ISO 14004:1997 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Lời giới thiệu 1.1. Tổng quan Khi sự quan tâm đến việc giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường tăng lên, và để bảo vệ sức khỏe con người, thì các tổ chức với mọi quy mô cũng ngày càng chú ý đến các tác động tiềm tàng của những hoạt động sản phẩm và […]

TCVN ISO 14004:1997 Hệ thống quản lý môi trường – ...