quản lý chất thải


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6706:2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI – PHÂN LOẠI Hazardous wastes – Classification Lời nói đầu TCVN 6706:2009 thay thế cho TCVN 6706 : 2000. TCVN 6706:2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   CHẤT THẢI NGUY HẠI – PHÂN LOẠI Hazardous wastes – Classification Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để phân biệt các chất thải nguy hại theo đặc tính của chúng, phục vụ cho việc quản lý chất thải nguy hại một cách an toàn, hiệu quả và đúng với các qui định về quản lý chất thải nguy hại. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho chất thải phóng xạ. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các […]

TCVN 6706:2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI – PHÂN LOẠI