QĐ/957/BXD: Về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu xây dựng công trình


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu xây dựng công trình
______________
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  • Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
  • Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;
  • Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  • Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Download toàn bộ Quyết định 957/BXD tại đây:

QĐ/957/BXD: Về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu xây dựng công trình
QĐ/957/BXD: Về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu xây dựng công trình
Qd-957-bxd- Ve-viec-cong-bo-Dinh-muc-chi-phi-quan-ly-du-an-va-tu-van-dau-tu-xay-dung-cong-trinh.pdf
282.4 KiB
304 Downloads
Chi tiết