QCVN 16:2011/BXD


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 16:2011/BXD VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG Vietnam Building Code: Products, Goods of Building Material    MỤC LỤC Mục lục …………………………………………………………………………….. Lời nói đầu ………………………………………………………………………… Phần 1: Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng …………..………… Phần 2: Nhóm sản phẩm kính xây dựng ……………………………………… Phần 3: Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng và bê tông ………………… Phần 4: Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp, sản phẩm hợp kim nhôm và sản phẩm trên cơ sở gỗ ………… Phần 5: Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe …… Phần 6: Nhóm sản phẩm gạch ốp lát ……………….…………………………   Lời nói đầu QCVN 16:2011/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường trình duyệt và […]

QCVN 16:2011/BXD VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY ...