profin gốc


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7290 : 2003 ISO 5408 : 1983 REN TRỤ – TỪ VỰNG Cylindrical screw threads – Vocabulary Lời nói đầu TCVN 7290 : 2003 hoàn toàn tương đương với ISO 5408 : 1983. TCVN 7290 : 2003 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC/SC1 Những vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.   […]

TCVN 7290 : 2003 ISO 5408 : 1983 REN TRỤ ...