phương tiện giao thông


TCVN 7210:2002 RUNG ĐỘNG VÀ VA CHẠM – RUNG ĐỘNG DO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – GIỚI HẠN CHO PHÉP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG CỘNG VÀ KHU DÂN CƯ Vibration and shock – Vibration emitted by roads traffic – Maximum limits in the environment of public and residential areas   Lời nói đầu TCVN 7210:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/43/SC 1 Rung động và va chạm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi […]

TCVN 7210:2002 RUNG ĐỘNG VÀ VA CHẠM – RUNG ĐỘNG ...