phương pháp xác định cường độ nén


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6355-2:2009 PHẦN 2: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN Bricks – Test Methods Part 2: Determination of compressive strength Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ nén cho các loại gạch xây. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần áp dụng đồng thời tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn có ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi (nếu có). TCVN 6260 : 2009 Ximăng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật. Nguyên tắc Đặt mẫu thử lên máy nén và nén đến khi mẫu bị phá hủy. Từ lực phá hủy lớn nhất và diện tích mặt ép tính cường độ nén […]

TCVN 6355-2:2009 PHẦN 2: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN