phương pháp vòng tuần hoàn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6144 : 2003 ISO 3127: 1994 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN VA ĐẬP BÊN NGOÀI – PHƯƠNG PHÁP VÒNG TUẦN HOÀN Thermoplastics pipes – Determination of resistance to external blows – Round-the-clock method Lời nói đầu TCVN 6144 : 2003 thay thế TCVN 6144 : 1996. TCVN 6144 : 2003 hoàn toàn tương đương ISO 3127 : 1994. TCVN 6144 : 2003 đo Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 […]

TCVN 6144 : 2003 ISO 3127: 1994 ỐNG NHỰA ...