phương pháp thử


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2682: 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Portland cements – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng thông dụng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi (nếu có). TCVN 141 : 2008 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học. TCVN 4030 : 2003 xi măng – Phương pháp xác định độ mịn. TCVN 4784 : 2001 (EN 196-7 : 1989) Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu. TCVN 5438 : 2007 Xi […]

TCVN 2682: 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5670:2007 ISO 1514:2004 SƠN VÀ VECNI – TẤM CHUẨN ĐỂ THỬ Paints and varnishes – Standard panels for testing   Lời nói đầu TCVN 5670 : 2007 thay thế cho TCVN 5670 : 1992. TCVN 5670 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1514 : 2004. TCVN 5670 : 2007 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC9 Sơn và vecni – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Đối với nhiều phương pháp thử sử dụng rộng rãi cho sơn và vecni, loại tấm thử và cách thức chuẩn bị cụ thể có thể ảnh hưởng đến các kết quả thử ở một mức độ đáng kể. Do đó tấm thử và qui trình chuẩn bị tấm thử trước khi sơn phải được tiêu […]

TCVN 5670:2007 – Sơn và vecni – Tấm chuẩn để ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 312-1:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI THỬ VA ĐẬP KIỂU CON LẮC CHARPY PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Metallic materials – Charpy pendulum impact test – Part 1: Test method 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử va đập kiểu con lắc Charpy (rãnh V và rãnh U) để xác định năng lượng hấp thụ trong thử va đập vật liệu kim loại. Tiêu chuẩn này không đề cập đến thiết bị (dụng cụ) để thử va đập, điều này được quy định trong ISO 14556. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). TCVN […]

TCVN 312-1:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI THỬ VA ĐẬP KIỂU ...TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM    TCXDVN 162 : 2004 Biên soạn lần 1 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy Heavy Weight Concrete – Method of Determination of Compressive Strength by Rebound Hammer 1.      Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này dùng để xác định cường độ nén và độ đồng nhất của bê tông nặng trên cấu kiện và kết cấu công trình bằng súng bật nẩy loại N. Súng bật nẩy là phương pháp thí nghiệm gián tiếp: cường độ nén của bê tông được xác định thông qua việc xác định độ cứng (trị bật nẩy) của lớp bê tông bề mặt của kết cấu. Lựa chọn phương pháp thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCXD 239:2000. Không áp dụng tiêu chuẩn này trong các trường hợp sau: –        Giám định pháp lý kiểm tra chất lượng […]

TCXDVN 162:2004 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ...