phương pháp thử sơn


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2094 : 1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG MÀNG Paints- Method paint application Tiêu chuẩn này quy định cách chuẩn bị tấm mẫu, phương pháp gia công màng đối với các loại sơn. Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử Tiến hành theo TCVN 5669 – 1992 Tấm chuẩn để thử Tiến hành theo TCVN 5670 – 1992 Gia công màng Gia công màng trên mẫu chuẩn đã chuẩn bị theo TCVN 5670 – 1992 bằng phương pháp nhúng, rót, dùng chổi lông quét hoặc dùng máy để phun. Tiến hành chỉnh độ nhớt của sơn cần thử để đạt được độ đặc có thể quét được. Dùng chổi lông quét thành lớp mỏng và đều đặn trên nền. Đưa chổi lông nhanh và đều ngang dọc trên tấm mẫu. Gia công màng bằng máy phun. Tiến hành chỉnh độ nhớt của sơn cần thử […]

TCVN 2094 : 1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG MÀNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2096:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔ VÀ THỜI GIAN KHÔ Paints Method for determination of dry state and dry time Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn và qui định phương pháp xác định độ khô và thời gian khô của màng sơn. Phân loại và định nghĩa Tiêu chuẩn này phân loại độ khô của màng sơn theo độ khô bề mặt, khô thấu cấp I và khô thấu cấp II. 1.1. Khô bề mặt Màng sơn được coi như đạt độ khô bề mặt khi các hạt cát khô có thể được quét nhẹ khỏi bề mặt màng mà không để lại khuyết tật trên đó.. Khoảng thời gian từ khi gia công màng lên tấm mẫu đến thời điểm màng đạt độ khô bề mặt gọi là thời gian khô bề mặt.. 1.2. Khô thấu Là trạng thái […]

TCVN 2096 :1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔ ...