phương pháp thử nghiệm chịu lửa


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9311-3:2012 ISO 834-3:1994 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHẦN 3: CHỈ DẪN VỀ PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ ÁP DỤNG SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM Fire – resistance test – Elements of building construction – Part 3: Commentary on test method and test data application Lời nói đầu TCVN 9311-3:2012 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 834- 3:1994. TCVN 9311-3 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 343 : 2005 (ISO/TR 834-3 :1994) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận […]

TCVN 9311-3:2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN ...