phương pháp thử độ nén


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-11 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ NÉN DẬP VÀ HỆ SỐ HÓA MỀM CỦA CỐT LIỆU LỚN Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 11: Determination of crushing value (ACV) and softening coefficient of coarse aggregate MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần […]

TCVN 7572-11 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ ...