phương pháp thử cơ lý


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4029:1985 XI MĂNG YÊU CẦU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ (Ban hành theo Quyết định số 222/QĐ ngày 12/6/1985) 1. Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 140-64 phần “chỉ dẫn chung” Tiêu chuẩn quy định những yêu cầu chung khi thử cơ lý các loại xi măng về các chỉ tiêu cơ bản: a) Độ mịn của bột ximăng; b) Độ đảo tiêu chuẩn và thời gian đông kết của hồ ximăng; c) Tính ổn định thể tích của hồ ximăng; d) Giới hạn bề uốn và nén của các mẫu chế tạo từ vữa ximăng. 2. Khối lượng mẫu ximăng lấy để thử của mỗi lô ít nhất phải bằng 20 kg. 10kg đem thử, còn 10kg giữ cẩn thận trong bình lưu mẫu để thử lại khi cần thiết. Nếu lấy mẫu trong các bao phải lấy ít […]

TCVN 4029:1985 XI MĂNG YÊU CẦU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP ...