phương pháp tách lượng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6140 : 1996 ISO 6992 : 1986 ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) DÙNG ĐỂ CUNG CẤP NƯỚC UỐNG – HÀM LƯỢNG CÓ THỂ CHIẾT RA ĐƯỢC CỦA CADIMI VÀ THỦY NGÂN Uplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for drinking waster supply – Extractability of cadimium and mercury occurring as impurities Lời nói đầu TCVN 6140 : 1996 hoàn toàn tương đương với ISO 6992 : 1986. TCVN 6140 : 1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống nhựa và phụ tùng đường ống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật […]

TCVN 6140 : 1996 ISO 6992 : 1986 ỐNG POLYVINYL ...