phương pháp phun mưa


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9170 : 2012 HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – YÊU CẦU KỸ THUẬT TƯỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN MƯA Irrigation and drainage system – Technical requirements for spray irrigation method Lời nói đầu TCVN 9170 : 2012 Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa, được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ về tưới tiết kiệm nước thực hiện tại nông trường Đồng Giao tỉnh Ninh Bình và nông trường Kim Bôi tỉnh Hòa Bình, theo quy định tại khoản 2 điều 13 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 5 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN […]

TCVN 9170 : 2012 HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – YÊU ...