phương pháp phân tích


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4198:2014 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils – Laboratory methods for particle – size analysis Mục lục Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Quy định chung 5 Các phương pháp thí nghiệm 5.1 Phương pháp sàng khô 5.2 Phương pháp sàng ướt 5.3 Phương pháp tỷ trọng kế 5.4 Báo cáo kết quả thí nghiệm Phụ lục A (quy định) Hiệu chỉnh tỷ trọng kế Phụ lục B (quy định) Các bảng tra hệ số nhớt của nước và hiệu chỉnh nhiệt độ Phụ lục C (tham khảo) Báo cáo kết quả phân tích thành phần hạt Phụ lục D (quy định) Phương pháp xử lý đất có chứa hữu cơ và muối hòa tan Lời nói đầu TCVN 4198:2014 do […]

TCVN 4198:2014 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ...