phương pháp phá hủy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9406 : 2012 SƠN – PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY MÀNG SƠN KHÔ Paint – Method for nondestructive determination of dry film thickness Lời nói đầu TCVN 9406 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 352:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9406 : 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SƠN – PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY XÁC […]

TCVN 9406 : 2012 SƠN – PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ ...