phương pháp luận


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6722 – 2 : 2002 (ISO 14123 – 2 : 1998) AN TOÀN MÁY – GIẢM ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SỨC KHOẺ DO CÁC CHẤT NGUY HIỂM PHÁT THẢI TỪ MÁY PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KIỂM TRA Safety of machinery – Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery – Part 2: Methodology leading to verification procedures Lời nói đầu TCVN 6722 – 2 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 14123 – 2 : 1998. TCVN 6722 – 2 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC1 Vấn đề chung về cơ khí biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo […]

TCVN 6722 – 2 : 2002 AN TOÀN MÁY – ...