phương pháp hàn hơi


TIÊU CHUẨN VIẾT NAM TCVN 6008 – 1995 THIẾT BỊ ÁP LỰC MỐI HÀN YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA Lời nói đầu TCVN 6008 – 1995 thay thế cho chương V – Kiểm tra chất lượng mối hàn của QPVN 23-81, cho phần V – Kiểm tra mối hàn và cho phán VI – Thử thủy lực của QPVN 2 – 75. TCVN 6008 – 1995 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 11 Thiết bị áp lực biên soạn, tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. THIẾT BỊ ÁP LỰC MỐI HÀN YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA  Pressure equipments Welds TECHNICAI requirements – Control methods Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về hàn, nhiệt luyện, phương pháp kiểm tra đối […]

TCVN 6008 – 1995 THIẾT BỊ ÁP LỰC MỐI HÀN ...