phương pháp ghi dung sai


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7295: 2003 ISO 5458 : 1998 ĐẶC TÍNH HÌNH HỌC CỦA SẢN PHẨM (GPS) – DUNG SAI HÌNH HỌC – GHI DUNG SAI VỊ TRÍ Geometrical product specification (GPS) – Geometrical tolerancing – Positional tolerancing Lời nói đầu TCVN 7295 : 2003 hoàn toàn tương đương với ISO 5458 : 1998. TCVN 7295 : 2003 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/SC1 Những vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy […]

TCVN 7295: 2003 ĐẶC TÍNH HÌNH HỌC CỦA SẢN PHẨM ...