phương pháp đo độ trương nở


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7756-5 : 2007 VÁN GỖ NHÂN TẠO – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 5: XÁC ĐỊNH ĐỘ TRƯƠNG NỞ CHIỀU DÀY SAU KHI NGÂM TRONG NƯỚC Wood based panels – Test methods – Part 5: Dermination of swelling in thickness after immersion in water Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo độ trương nở chiều dày của ván sợi và ván dăm. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có). TCVN 7756-1 : 2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – […]

TCVN 7756-5 : 2007 VÁN GỖ NHÂN TẠO – PHƯƠNG ...