phương pháp chiếu tia rơnghen


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4395 : 1986 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY – KIỂM TRA MỐI HÀN KIM LOẠI BẰNG TIA RƠGHEN VÀ GAMMA Non – destructive testing – Radiographic testing of welded jonts in metallic meterials using X and gamma rays Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra mối hàn bằng phương pháp chụp tia rơnghen và gamma có sử dụng phim; không áp dụng cho phương pháp chiếu tia rơnghen và gamma sử dụng màn chiếu sáng. Chụp phim và sử dụng tăng quang Để chụp phim các mối hàn có thể sử dụng các loại tăng quang muối được nêu ở bảng 1. Bảng 1 – Sử dụng tăng quang muối trong kiểm tra ronghen Tăng quang Chiều dày chi tiết, mm Sử dụng cho Không sử dụng tăng quanh tới 60 Các hợp kim manhê Tăng quanh nét trên 60 Không sử dụng […]

TCVN 4395 : 1986 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY – ...