phun phủ kẽm


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8646 : 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHUN PHỦ KẼM BẢO VỆ BỀ MẶT KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ CƠ KHÍ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydraulic structures – Zinc covered surface of steel structure and mechanical equipment – Technical requirements Lời nói đầu TCVN 8646 : 2011 Công trình thủy lợi – Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí – Yêu cầu kỹ thuật, được chuyển đổi từ 14TCN 188 : 2006 Công trình thủy lợi – Phun phủ kẽm kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số […]

TCVN 8646 : 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHUN ...