phục hồi đất


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5302:2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC PHỤC HỒI ĐẤT Soil quality – General requirement for soil reclamation Lời nói đầu TCVN 5302 : 2009 thay thế cho TCVN 5302:1995. TCVN 5302 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CHẤT LƯỢNG ĐẤT – YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC PHỤC HỒI ĐẤT Soil quality – General requirement for soil reclamation 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra những yêu cầu chung đối với việc phục hồi đất (hoàn thổ) bị hủy hoại khi khai thác khoáng sản và than bùn, xây dựng công trình tuyến, thăm dò địa chất và các công việc khác. Tiêu chuẩn này cũng giới thiệu những yêu cầu […]

TCVN 5302:2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – YÊU CẦU CHUNG ĐỐI ...