phụ tùng cấp nước


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7305-5:2008 ISO 4427-5:2007 HỆ THỐNG ỐNG NHỰA – ỐNG POLYETYLEN (PE) VÀ PHỤ TÙNG DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – PHẦN 5: SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG Plastics piping systems – Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply – Part 5: Fitness for purpose of the system Lời nói đầu Bộ TCVN 7305:2008 thay thế TCVN 7305:2003. TCVN 7305-5:2008 hoàn toàn tương đương ISO 4427-5:2007. TCVN 7305-5:2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống và phụ tùng đường ống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 7305, Hệ thống ống nhựa – Ống polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước, gồm các phần sau: – TCVN 7305-1: 2008 (ISO 4427-1:2007), Phần 1: Quy định chung; – TCVN 7305-2: 2008 (ISO 4427-2:2007), Phần […]

TCVN 7305-5:2008 ISO 4427-5:2007 HỆ THỐNG ỐNG NHỰA – ỐNG ...