phụ trợ máy x quang


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7303-2-32:2009 IEC 60601-2-32:1994 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ – PHẦN 2-32: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ PHỤ TRỢ MÁY X QUANG Medical electrical equipment – Part 2-32 : Particular requirements for the safety of associated equipment of X-ray equipment Lời nói đầu TCVN 7303-2-32:2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60601-2-32:1994. TCVN 7303-2-32:2009 do Viện trang thiết bị và công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ – PHẦN 2-32: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ PHỤ TRỢ MÁY X QUANG Medical electrical equipment – Part 2-32 : Particular requirements for the safety of associated equipment of X-ray equipment Mục 1 – Quy định chung Áp dụng các điều của mục […]

TCVN 7303-2-32:2009 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ – YÊU CẦU ...