phụ gia khoáng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8827:2011 PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT TÍNH CAO DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – SILICAFUME VÀ TRO TRẤU NGHIỀN MỊN Highly activity puzzolanic admixtures for concrete and mortar – Silicafume and rice husk ash Lời nói đầu TCVN 8827:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 311:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8827:2011 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT TÍNH CAO DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – SILICAFUME […]

TCVN 8827:2011 PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT TÍNH CAO DÙNG CHO ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6882 : 2001 PHỤ GIA KHOÁNG CHO XI MĂNG Mineral admixture for cement Lời nói đầu TCVN 6882 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 74 “Xi măng – vôi” hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học Công nghệ Vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. PHỤ GIA KHOÁNG CHO XI MĂNG Mineral admixture for cement Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia khoáng để sản xuất xi măng poóc lăng hỗn hợp theo TCVN 6260 : 1997. Tài liệu viện dẫn TCVN 141 : 1998 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học. TCVN 2682 : 1999 Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 3735 – 82 […]

TCVN 6882 : 2001 PHỤ GIA KHOÁNG CHO XI MĂNG